Assiriyalılar – Azərbaycanda yaşayan etnik qruplardan biridir. Qədim kökləri İran və Türkiyə ərazisində məskunlaşmış assuriyalılarla bağlıdır. Hal-hazırda Azərbaycanın Zaqatala zonasında kiçik bir etnik qrup kimi məskunlaşmışlar.

С.И.Брук. Население мира. Этнодемографический справочник. Москва. "Наука", 1986, с. 171.

 
           
        © Musigi Dunyasi