Molokanlar – xristianlığın dini sektalarından biridir. XVIII əsrin 2-ci yarısında rusiyada yaranmışdır. Molokanlar yalnız Bibliyaya inanır, onu özünəməxsus şəkildə sərh edir və ona riayət etməyə çağırırlar. Onlar kilsəni və keşişləri inkar edir, adı evlərdə ibadət mərasimi keçirirlər. Molokan iclasına qocalar və ya seçilmiş şəxslər başçılıq edir. 1820-ci ildən başlayaraq, molokanlar Zaqafqfziyaya, Krıma, 1870-ci illərdə isə Sibirə, Zakaspi və Karsk vilayətlərinə köçürülmüşlər. Azərbaycanda molokanlar əsasən kəndlərdə arıca icmalar şəkilində məskunlaşmışlar. Onlar öz adət-ənənələrini, dillərini və dini baxışlarını qoruyub saxlamaqla yanaşı, həmin ərazidə yaşayan yerli azərbaycanlılarla qarşlıqlı ünsiyyət qurmuşlar.

Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları (Tarix və müasirlik). Bakı "Elm" nəşriyyatı - 2000, s.350-388.

С.И.Брук. Население мира. Этнодемографический справочник. Москва. "Наука", 1986, с. 152-154.

 
           
        © Musigi Dunyasi