Azərbaycanlılar / "Zorxana "

Азербайджанцы / "Зорхана"

Azerbaijanians / "Zorhana "