The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 
ƏDƏBİYYAT


1. T.Bünyadov. "Əsrlərdən gələn səs". Bakı, Azərnəşr, 1993, səh. 5.
2. N.Gəncəvi. "Xosrov və Şirin". Bakı, Yazıçı, 1982, səh.165.
3. Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. II cild. Bakı, 1965, səh.204.
4. N.Gəncəvi. "Xosrov və Şirin". Bakı, Yazıçı, 1982, səh. 301.
5. N.Gəncəvi. "Sirlər xəzinəsi". Bakı, Yazıçı, 1981, səh. 105.
6. Xəqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1956, səh.97.
7. M.Füzuli. Əsərləri. I cild. Bakı, Maarif, 1983, səh 112.
8. Ə. Marağai. "Məqasid ələlhan". Tehran, 1957, səh.140.
9. Q.M.Aslanov. "Qədim Azərbaycanın musiqi alətləri haqqında". "Sovet arxeologiyası" jurnalı, 1962, Ns2.
10. Q.Namazov. "Aşığın sazı və sözü". Bakı, 1969, səh. 13.
11. "Kitabi Dədə Qorqud". Bakı, 1962, səh. 35.
12. M. Müsəddiq. "Əbdülqadir Marağai. Musiqi alətləri və onların növləri". "Qobustan" jurnalı, 1977, N 10, səh. 78.
13. M. Qasımlı. "Aşıq sənəti". Bakı, Ozan, 1996, səh. 112.
14. M. Qasımlı. "Aşıq sənəti". Bakı, Ozan, 1996, səh. 114.
15. M. Qasımlı. "Aşıq sənəti". Bakı, Ozan, 1996, səh. 115.
16. Ə. Yalçın. "Cənubda türkmən çağları", Bakı, 1965, səh. 28.
17. T.Bünyatov. "Əsrlərdən gələn səs". Bakı: Azərnəşr, 1993, səh. 212.
18. Xaqani Şirvani. Əsərləri. Bakı, 1956, səh. 97.
19. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. I cild. Bakı, 1961, səh. 80.
20. Ə.Bədəlbəyli. "Musiqi lüğəti". Bakı,1969, səh. 30.
21. N. Gəncəvi. "Xosrov və Şirin". Bakı,1982, səh.185.
22. M.Füzuli. "Seçilmiş əsərləri". Bakı, Maarif, 1983, səh.118.
23. F.ƏIiyeva, M.Kərimov. Məqalənin adı "Azərbaycan. İrs". Bakı, 1999, səh. 88.
24. N.Gəncəvi. "Yeddi gözəl". Bakı,1982, səh. 242.
25. N.Gəncəvi. "İsgəndərnamə". Bakı, 1982, səh. 310.
26. M.Müsəddiq. "Əbdülqadir Marağai. Musiqi alətləri və onların növləri". "Qobustan" jurnalı, 1977, N10, səh. 78.
27. F.Əzimov. Məqalənin adı "Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr". Bakı, 1994, səh. 79.
28. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Bakı, 1988, səh. 314.
29. Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. II cild, Bakı, 1965, səh. 249.
30. N.Gəncəvi. "İsgəndərnamə". Bakı, 1982, səh. 231.
31. V.Əbdülqasımov. "Azərbaycan tarı". Bakı, İşıq, 1989, səh. 23.
32. S. Abdullayeva. "Azərbaycan xalq çalğı alətləri". Bakı, Elm, 2002, səh. 161.
33. N.Gəncəvi. "Xosrov və Şirin". Bakı, 1982, səh. 205.
34. M.Füzuli. "Yeddi cam". Bakı, Maarif,1983, səh. 142.
35. Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. II cild. Bakı, 1965, səh. 237.
36. Ə.Bədəlbəyli. "Musiqi lüğəti". Bakı, 1969, səh.72.
37. M.Füzuli. "Yeddi cam". Bakı,1983, səh. 210.
38. Ə.Bədəlbəyli. "Musiqi lüğəti", Bakı, 1969, səh. 72.

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi