The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 

AZƏRBAYCANIN ETNİK MUSİQİ XƏRİTƏSİ

Məruzəni müəllif, etnomusiqişünas,
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
dosenti Fəttah Xalıqzadə
təqdim edir.


az avar lezgin ru talish tatar ukraine en
Zaqafqaziyada, Xəzər dənizindən qərbdə yerləşən Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir. Burada əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlılarla yanaşı ruslar, talışlar, ləzgilər, gürcülər, avarlar, saxurlar, yəhudilər, tatarlar və digər milli və etnik azlıqlar yaşayırlar. Onlar tarixən uzunmüddətli birgə yaşayış şəraitində özlərinə məxsus mədəni və folklor ənənələrini uğurla qoruyub saxlamışdırlar. Azsaylı xalqların əlvan musiqi folkloru Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

Etnomusiqişünaslıqda bu mürəkkəb və indiyə qədər öyrənilməmiş bir sahə, «Musiqi dünyası» adlı beynəlxalq elmi-publisistik jurnalın yaradıcılıq mərkəzi tərəfindən sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovun elmi rəhbərliyi altında həyata keçirilən «Azərbaycanın ənənəvi musiqisi Atlası» layihəsinin mühüm hissəsini təşkil edir. Həmin nəhəng layihə, həmçinin, Azərbaycan musiqi folklorunun rəngarəng dialektlərini də ehtiva edir.

Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti (1930-cu illər), Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının «Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun» zəngin tarixi tərcübəsinə (1960 – 1990-cı illər) əsaslanaraq yeni layihənin müəllifləri respublikanın folklor musiqisini bütün etnik rəngarəngliyi və tarixi qatları (arxaik, ənənəvi və müasir) ilə birlikdə toplanılması və öyrənilməsi məsələsini irəli sürmüşdür.

Azərbaycanın musiqi folklorunun ümumi icmalına ayrı-ayrı xalqların və etnik qrupların coğrafi yerləşməsindən başlayaq. Qədim Odlar yurdunda İslam, xristianlıq və iudaizm dinlərinə sitayiş edən 30-dan çox xalq və etnos yaşamaqdadır. Türkdilli xalqların oğuz qrupuna azərbaycanlılarla yanaşı, Axısqa türkləri və Krım tatarları da daxildirsə, Kazan tatarları eyni dil qrupunun qıpçaq qolunu təşkil edirlər.

Onların ölkəmizə gəlişi XX əsrin ilk yarısında baş vermişdir. Tatarlar əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında məskunlaşmışlarsa, türklər həmçinin bir sıra kəndlərdə də yaşayırlar.

Qafqazdilli xalqlara mənsub olan ləzgilər, avarlar, saxurlar, rutullular Dağıstan Muxtar Respublikası ilə yanaşı, Azərbaycanın bir sıra şimal və şimal-qərb rayonlarında məskunlaşmışlar. Eyni ərazinin Qəbələ və Oğuz rayonlarında tarixi Qafqaz Albaniyasının xalqlarından olan «udi» icmalarına rast gəlirik. Gürcüstanla həmsərhəd olan Qax və Balakən rayonlarında isə xaçpərəst gürcülərin və yengiloyların (gürcüdilli müsəlmanlar) kəndləri də vardır.

İrandilli xalqlardan tatlar, talışlar, müsəlman kürdlər, iudaizmə sitayiş edən dağ yəhudləri əsrlərdən bəri Azərbaycanda məskunlaşmışlar. Müxtəlif mənşəli xristian xalqları (ruslar, ermənilər, assiriyalılar), eləcə də, yəhudilər (aşkenazi) müxtəlif dil qruplarına mənsubdurlar. Ruslar və yəhudilər Azərbaycanın etnik xaritəsinə XIX əsrin əvvələrindən daxil olmuşlarsa, assiriyalılar yurdumuza bir əsr sonra gəldilər.

İndi də Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqi folklorunda janr tipologiyası məsələsinə keçək. Qeyd etmək lazımdır ki, əmək, mərasim və mövsüm nəğmələri, layla və ağılar, lirik mahnılar və instrumental rəqs havaları hər bir mədəniyyət daxilində xüsusi təzahür formalarına malikdir. Müxtəlif xalqların folklorunda eyni janrların yeri və əhəmiyyəti də müxtəlifdir.

Məsələn, ləzgilər, avarlar, saxurlar, rutullular arasında nağara-zurna dəstəsi tərəfindən icra olunan instrumental rəqs havaları aparıcı yer tutsa da, bu folklor mədəniyyətlərində mahnı janrının müxtəlif növ və şəkillərinə də rast gəlirik (laylay, ağı, mərasim nəğmələri, lirik mahnılar). Bu xalqları ümumi musiqi üslubu və çalğı alətləri (nağara, zurna, balaban, tütək, sipsi, tənbur) və eləcə də, tipik melodiya formulları birləşdirir. Eyni zamanda, bəzən onlardan hər birinə məxsus fərqli çalarlar da sezilir və xüsusi tədqiqatlara mövzu ola bilər.

Ruslarla Volqa tatarları dil və din e‘tibarı ilə bir-birindən seçilsələr də, onların tarixən sıx ictimai-mədəni münasibətləri nəticəsində solo və ya xor oxumaları, uzun nəfəsli həzin mahnılar kimi ümumi cəhətlər meydana gəlmişdir. Fərqli cəhətlərə gəldikdə tatar xalq musiqisində pentatonikanın daha böyük və hətta həlledici rolu ilk növbədə qeyd olunmalıdır.

Ən qədim etnoslardan biri olan talışların musiqi folkloru zəngin janr və ifa xüsusiyyətləri ilə seçilir. Qadınlar tərəfindən ifa olunan nisbətən yaxşı qorunub saxlanılmış əmək, toy, mövsüm mərasim nəğmələri, «halay» mahnı-rəqsləri məlumdur. Bir çox mahnı nümunələri həm talış, həm də Azərbaycan dilində oxunur və bu mədəniyyətlərin sıx qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir.

Azərbaycanın müxtəlif xalqları və etnik qrupları arasında mövcüd olan folklor əlaqələri və qarşılıqlı tə‘sirlər coğrafi və tarixi amillərdən asılıdır. Respublikamızın ərazisində uzun əsrlər boyu yaşayan xalqların musiqi folkloru qarşılıqlı bəhrələnməyə məruz qalmış və ayrı-ayrı hallarda şer və musiqi ünşürlərində ikidillik hadisəsini meydana gətirmişdir. Bu mənada talışların və tatların, qismən də saxurların və dağ yəhudilərinin folklor mədəniyyətlərini qeyd etmək olar. Əksinə, Azərbaycana son əsrlərdə gəlmiş olan xalqlar – ruslar, tatarlar, ukraynalılar və türklər öz folklor ənənələrini daha saf şəkildə qoruya bilmişdirlər.

Azərbaycanın bütün xalqlarının zəngin musiqi irsi etnomusiqişunaslıq fikrinin inkişafı və demokratik cəmiyyətimizin həmrəyliyi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Bütün bu deyilənlərin kontekstində XX əsr Azərbaycan maarifi və ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Abdulla Şaiqin bir fikirinə diqqətinizi yönəltmək istərdik : «Bir günəşin zərrəsiyik biz».


 

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi