The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 

 


Əmək nəğmələri:

Kişi əməyi ilə bağlı nəğmələr (köçəri-maldarlar, çoban-çoluq nəğmələri, musiqi çalğı alətləri ilə müşayiət olunan nəğmələr-tütək, ney, əkinçilik, xırman, üzümçülük nəğmələri).

Qadın əməyi ilə bağlı nəğmələr
(tikməçi, naxışvurma, toxuma, kollektiv nəğmələri – çəltik (Danə mirvari gəldi, Şartuk kaşte), çay, pambıq yığımı, biçin, nehrə, sağım havaları).

Mərasim nəğmələrı:

Əkinçilik dövrundə təqvim nəğmələri, Mərasimlər: Günəşin çağırışı”, “Xıdır İlyas”, “Kos–Kosa” və başqaları;

Təqvim bayram mərasim oyunları və rəqslər: «Səməni», «Novruz» və s.;

Azərbaycan toyu və mərasimlər: «Xınayaxdı» (Salamalik, Tunqay məlik, Can gülüm), «Xonça mahnısı», «Aparmağa gəlmişik», «Gəlin havası»və s.;

Rəqslər – kollektiv, rəqs – oyunlar, idman rəqsləri: «Cəngi», «Cıdır», «Zorxana»;

Dəfn mərasimi – «Ağı», «Bayatı», «Oxşama» və s.

Ailə məişət:

Uşaq nəğmələri
beşik (
Laylay, İyav nana, Dayday )
,
nəğmə-oyunlar ( Balanı yunatkanda, Oxşama)
,
tapmacalar;

Lirik mahnılar ( Hiyar, Urmanlarda, Gaributa );

Yumorlu mahnılar ( Cirla-cirla , Çastuşka ).

Tarixi nəğmələr:

Tarixi hadisələrlə bağlı nəğmələr ( Şah İsmayıl );

Qəhrəmanlıq nəğmələri.

Rəqs musiqisi:

Qadın rəqsləri ( İtitala );

Kişi rəqsləri ( Kobokru );

Mərasim rəqsləri ( Maral oyunu) ;

Hərbi-qəhrəmanlıq rəqsləri ( Koroğlu );

İdman rəqsləri;

Xor (yallı, halay) və s.
 

 
           
   
© Musigi Dunyasi