Search
Ethnic culture of Azerbaijan
 


 

 
Qum kəndi
Qum kəndi
Qaraçay kənarında təpəlikdə Söhüb qalası

 

Qum kəndi
(Qax rayonu)

TARİX

Kənd əhalisini saxurlar təşkil edir. Saxurlar Azərbaycanda mövcud olan qədim xalqlardan biridir. Saxurların tarixi məskunlaşma yeri Kür Alazan vadisi və Samur çayının yuxarı hissəsi olmuşdur.

Özlərini yikiy (yixıy) adlandırırlar. Saxurların həmin ərazilərdə yerləşməsi barədə XlX əsrə aid tarixi məlumat və xalq rəvayətləri mövcuddur. Elmdə saxurların alban tayfalarından biri olan ciqbalarla genetik əlaqəsi olması güman edilir. Azərbaycan ərazisində müxtəlif etnosların üstünlük təşkil etməsində alban tayfaları böyük rol oynamışdırlar. Alban tayfalarının yayılma arealı Azərbaycan ərazisi və Dağıstan ərazisini əhatə edir. Hələ 400 il bundan əvvəl Samur-çay dərələrinin birində mövcud olmuş Saxur kəndindən gəlmələr Qafqaz silsiləsinin qərb hissəsinə keçərək Sarıbaş kəndinin əsasını qoymuşlar. Hal hazırda mövcud olan Sarıbaş kəndi tarixi-memarlıq abidələri ilə zəngindir. Daha sonra saxurların yayılma arealı genişlənmidir. Saxurlar islam dininə sitayiş edirlər. Öz aralarında saxur dilində danışırlar.

Alban saxurlar Qafqaz Albaniyası dövlətinin inkişafında mühüm yer tutmuşlar və ilk xristianlığı qəbul edənlər sayılırlar.


 

 

 
           
   
   © Musigi Dunyasi